Sołectwastrona_dzieje_sie.png powrot.pngPowrót

MAŁUSZYN

Na terenie wsi znajduje się wiele stanowisk archeologicznych. Odkryte w nich znaleziska pozwalają stwierdzić istnienie na tym terenie osadnictwa w okresie kultury pucharów lejkowatych (epoka neolitu) jak też kultury łużyckiej – cmentarzysko ciałopalne (epoka brązu) oraz kultury przeworskiej i wpływów rzymskich, a także ślady osadnicze z X i XII w.

Po raz pierwszy nazwa tej wsi Malusino została zapisana w 1203 roku Potem jej zapis ulegał pięciokrotnej zmianie. W latach 1936-1946 znana była jako Erbenfelde, a po nim do dziś jako Małuszyn.

Pochodzenie nazwy wsi jest nieznane, mimo to można sądzić, że ma ona rodowód słowiański. Wskazuje na to zmiana jej nazwy w 1936 r. na odmiennie brzmiącą niemiecką.

Małuszyn był wsią książęcą, którą Henryk Brodaty nadał w 1203 r. klasztorowi cysterek w Trzebnicy, a w następnym roku osiedlił w niej siedem rodzin chłopskich. Byli to chłopi wolni osobiście, bez prawa dziedziczenia ziemi osadzeni na prawie polskim, którzy za użytkowanie ziemi klasztornej, świadczyli konwentowi należność w naturze, robociznie i niewielkim czynszu. Natomiast dziesięcinę pobierał biskup wrocławski.

W 1250 r. Henryk III Biały, na prośbę ksieni klasztoru trzebnickiego, Gertrudy, córki Henryka Brodatego, zezwolił na lokację Małuszyna jako wsi na prawie średzkim. Jednak lokacja ta została zawieszona i trudno określić, kiedy ją zrealizowano. Pierwsza wiadomość o wsi rządzącej się tym prawem pochodzi z 1384 roku. Na terenie Małuszyna nie było dóbr szlacheckich, ale wykształciła się duża własność gminna. Klasztor zachował swoją własność w postaci folwarku do kasaty opactwa cysterskiego w 1810 r. Następnie majątek ten przeszedł w ręce prywatne. W 1920 r. gospodarstwo rolne w tej wsi zakupiły siostry boromeuszki, nowe właścicielki klasztoru trzebnickiego.

Małuszyn to bardzo mała wioska, która z ulicówki przekształciła się w wielodrożną ze skrzyżowaniem dróg z trójkątnym placem. Na przełomie XIX i XX w. w 15 zagrodach żyło około 92 osób. Gospodarstwa chłopskie posiadały łącznie 206 ha ziemi. We wsi był wiatrak. Liczba mieszkańców wioski nie uległa zmianie.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności